Argyfyngau a Tywydd Garw

GALL ARGYFWNG GAEL EFFAITH SYLWEDDOL AR GYMUNED

Gallai argyfwng effeithio ar ein cymuned mewn sawl ffordd, gan gynnwys:

Marwolaeth neu anaf i bobl, Colled neu ddifrod i gartrefi, busnesau ac adeiladau cymunedol, Amharu ar rwydweithiau ffyrdd, Amharu ar rwydweithiau trydan, ffôn, dŵr neu nwy, Cyflenwi nwyddau a gwasanaethau, Ynysu neu wacáu preswylwyr, Ffocws ar y cyfryngau.

Mewn amodau eithafol fel eira trwm a llifogydd, methiant yn y pŵer dros gyfnod hir, tanau difrifol, mae'n bosibl na fydd y gwasanaethau brys yn gallu cyrraedd y lleoliad ar unwaith. Mewn amgylchiadau o'r fath, gallai’r ymateb cychwynnol ddibynnu'n llwyr ar bobl leol.

At ddibenion cynllunio Argyfwng Cymunedol, gellir diffinio argyfwng fel digwyddiad neu sefyllfa sy’n bygwth niwed difrifol i:

Lles Dynol - ond dim ond os yw’n cynnwys, yn achosi neu’n gallu achosi colli bywyd dynol, salwch neu anaf dynol, digartrefedd, difrod i eiddo, tarfu ar gyflenwad arian, bwyd, dŵr, ynni neu danwydd, tarfu ar system gyfathrebu, amharu ar gyfleusterau trafnidiaeth neu amharu ar wasanaethau sy'n ymwneud ag iechyd.

Yr Amgylchedd - ond dim ond os yw'n ymwneud ag achosion neu y gallai achosi halogiad tir, dŵr neu aer â deunydd biolegol, cemegol neu ymbelydrol niweidiol, neu ddinistrio neu amharu ar fywyd planhigion neu fywyd anifeiliaid.

Diogelwch y DU - os yw'n ymwneud â rhyfel neu derfysgaeth sy'n bygwth niwed difrifol i ddiogelwch y Deyrnas Unedig.

 

DIFFINIAD O DDIGWYDDIAD O BWYS 

Digwyddiad o bwys yw unrhyw ddigwyddiad sy’n gofyn am weithredu trefniadau arbennig gan un neu fwy o’r gwasanaethau brys, rhai elfennau o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, neu awdurdod lleol ar gyfer:

Triniaeth gychwynnol, achub a chludo nifer fawr o anafusion;

Cynnwys nifer fawr o bobl yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol;

Ymdrin â nifer fawr o ymholiadau, i'r heddlu fel arfer, sy'n debygol o ddod wrth y cyhoedd a'r cyfryngau newyddion;

Adnoddau dau neu fwy o'r gwasanaethau brys ar raddfa fawr;

Symud a threfnu’r gwasanaethau brys a sefydliadau cefnogi, er enghraifft, awdurdod lleol, i ddarparu ar gyfer bygythiad o farwolaeth, anaf difrifol neu ddigartrefedd i nifer fawr o bobl.

A friendly, vibrant, forward-thinking village in the South East corner of the county of Powys. We are surrounded by the stunning scenery of the Brecon Beacons National Park. 
Keep up to date
Please enter your email to receive newsletters and updates from Llangattock Community Council. This also gives us permission to use your contact details to keep in touch. For more information about how we will use this your information, see our terms and conditions at the bottom of this page.

Please select the ways you are happy to hear from Llangattock Community Council:

Click for more information

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Llangattockcc@gmail.com
Follow us on Facebook