1 February 2024

EIRA

Tywydd Gaeafol

Gall stormydd gaeafol amrywio o eira cymedrol dros ychydig oriau i storm eira sy'n para sawl diwrnod. Mae tymereddau peryglus o isel yn cyd-fynd â nifer o stormydd gaeafol ac weithiau gwyntoedd cryfion, rhew, eirlaw a glaw. Un o’r pryderon mwyaf yw gallu tywydd gaeafol i roi stop ar wasanaethau gwres, pŵer a chyfathrebu, weithiau am ddyddiau ar y tro. Gall eira trwm ac oerfel eithafol atal ardal eang rhag symud.

Mewn senario o dywydd gaeafol, dylai pawb:

 Cadw llygad ar gymdogion neu berthnasau hŷn i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel ac yn iach. Gwnewch yn siŵr eu bod yn ddigon cynnes, yn enwedig gyda’r nos, a bod ganddyn nhw stoc o fwyd a meddyginiaethau fel nad oes angen iddyn nhw fynd allan yn ystod tywydd oer iawn.

 • Cofiwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am amodau ar y ffyrdd a’r tywydd a rhybuddion am dywydd garw.
 • Gwnewch yn siŵr bod eich cymuned yn barod ar gyfer y tywydd oer drwy roi gwybod iddyn nhw sut i gadw'n ddiogel y gaeaf hwn. Mae gan www.nhs.uk wybodaeth ddefnyddiol ar sut i GADW'N GYNNES A CHADW'N IACH yn ystod cyfnodau oer.
 • Cliriwch eich car o unrhyw rew neu eira, gwnewch yn siŵr bod eich car yn barod ar gyfer y gaeaf a bod gennych chi becyn argyfwng car.
 • Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas.
 • Anogwch bobl i gael y pigiad ffliw.

Adeiladau

 • Dylech inswleiddio pibellau mewn mannau sydd heb eu gwresogi fel adeiladau allanol, siediau ac ati.
 • Dylid gadael systemau gwresogi a reolir â thermostat ymlaen yn barhaol a'u gosod ar dymheredd isaf.
 • Os na fydd adeilad yn cael ei ddefnyddio dros fisoedd y gaeaf, dylid diffodd y cyflenwadau dŵr a draenio pibellau.
 • Cofiwch drwsio unrhyw dapiau sy'n diferu.
 • Os bydd y system wresogi yn methu neu'n gwneud sŵn curo uchel, gallai hyn fod yn arwydd bod pibell yn rhewi. Trowch y system i ffwrdd a ffoniwch blymwr ar unwaith.

Pibelli wedi’u byrstio 

 • Trowch y cyflenwad dŵr i ffwrdd yn y brif falf stopio.
 • Cysylltwch â pheiriannydd plymio a gwresogi cymeradwy.
 • Os bydd eich pibellau yn rhewi, peidiwch byth â defnyddio fflam noeth i'w dadmer.

Eira ac Iâ

 Dylai’r Cyngor gymryd gofal rhesymol i sicrhau diogelwch y cyhoedd, gweithwyr a gwirfoddolwyr.

Os bydd cynllun clirio yn cael ei weithredu, dylid ei gynnal am y cyfnod cyfan o dywydd garw a dylid cyfathrebu’r cynlluniau ar gyfer rheoli'r broses.

Lle bydd cyngor yn cymryd cyfrifoldeb am glirio eira ac iâ oddi ar lwybrau, dylai gymryd gofal rhesymol wrth wneud hynny. Dylid cymryd gofal wrth benderfynu ble i symud yr eira – gan sicrhau nad yw mynedfeydd, ffyrdd ymyl neu ddraeniau yn cael eu rhwystro.

Ar ôl i’r eira ac iâ gael eu clirio, peidiwch â defnyddio dŵr oherwydd gallai hyn achosi iâ du. Defnyddiwch halen neu raean i drin y rhannau hyn.

Hefyd os yw’r adeilad i’w ddefnyddio dros y gaeaf, mae angen i’r cyngor sicrhau bod pobl yn gallu mynd i mewn ac allan o’r adeilad yn ddiogel, sy’n golygu os nad yw’r llwybrau neu feysydd parcio yn cael eu graeanu, yna dylid cau’r adeilad.

 

A friendly, vibrant, forward-thinking village in the South East corner of the county of Powys. We are surrounded by the stunning scenery of the Brecon Beacons National Park. 
Keep up to date
Please enter your email to receive newsletters and updates from Llangattock Community Council. This also gives us permission to use your contact details to keep in touch. For more information about how we will use this your information, see our terms and conditions at the bottom of this page.

Please select the ways you are happy to hear from Llangattock Community Council:

Click for more information

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Llangattockcc@gmail.com
Follow us on Facebook