Mae Cyngor Cymuned Llangatwg yn uniongyrchol gyfrifol am y maes hamdden, y fynwent, y maes parcio wrth ymyl Eglwys Llangatwg a nifer o feinciau a hysbysfyrddau o gwmpas y pentref. Gallwn hefyd ysgogi newid a hyrwyddo grwpiau gwirfoddol sy'n ceisio gwneud Llangatwg yn lle gwell i fod. Mae gan y Cyngor Cymuned gyllid cyfyngedig, ond rhoddir peth ohono o'r neilltu i gefnogi grwpiau cymunedol. Yn olaf, pan fo hynny'n briodol, gallwn fod yn llais i'n cymuned ar faterion sy'n peri pryder a chynrychioli barn trigolion i ddarparwyr gwasanaethau eraill.

Mae’r Cyngor hwn yn:

 • Cynrychioli pobl pentref Llangatwg, Dardy, Legar, Ffawyddog a Hillside
 • Gwrando ar ein trigolion
 • Yn atebol
 • Yn berchen ar rai cyfleusterau cymunedol pwysig a'u cynnal yn uniongyrchol drwy ddefnyddio arian cyhoeddus
 • Eisiau gwella cyfleusterau cymunedol yn gyffredinol drwy weithredu'n uniongyrchol, lobïo darparwyr neu drwy annog a chefnogi gweithredu gwirfoddol cymunedol
 • Ceisio codi arian o ffynonellau eraill ar gyfer y gymuned
 • Cefnogi digwyddiadau cymunedol
 • Darparu gwybodaeth ddefnyddiol i'n trigolion

Cynghorwyr:

 • Ymgynghorir â’r Cyngor, yn ôl y gyfraith, ar faterion penodol, gan gynnwys ceisiadau cynllunio, a siarad ar ran ein cymuned ar y meysydd hynny
 • Ceisio darparu cyfleusterau i'r holl drigolion, gan gydbwyso anghenion a dymuniadau pob rhan o'r gymdeithas ochr yn ochr â hawliau unigolion
 • Lobïo'r darparwyr gwasanaethau ar ran trigolion pryderus os yw'n briodol i wneud hynny
 • Yn dweud wrth drigolion â phwy i gysylltu pe bai dull uniongyrchol yn fwy effeithiol

Gwrando ac Atebolrwydd:

 • Mae'r Cyngor yn ymgynghori â thrigolion ar faterion pwysig
 • Mae enwau a manylion cyswllt y Cynghorwyr ar gael yn hawdd ar y wefan hon ac ar chwe hysbysfwrdd o amgylch y gymuned
 • Mae ein cyfarfodydd yn cael eu hysbysebu ymlaen llaw ac mae gan drigolion gyfle i siarad mewn cyfarfodydd
 • Cyhoeddir cofnodion cyfarfodydd a chyfrifon
 • Cynhyrchir cylchlythyrau rheolaidd
 • Mae'r Cyngor yn cynnal y wefan hon ac mae ganddo bresenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol (Facebook a Nextdoor Llangattock)

Mae'r Cyngor yn berchen ar y canlynol ac yn eu cynnal a’u cadw:

 • Y Maes Hamdden a’r holl gyfarpar chwarae a’r toiledau
 • Y Fynwent
 • Y maes parcio a’r ffynnon y tu allan i Eglwys Llangatwg

Mae’r Cyngor yn berchen ar:

 • Cae Glebe rhwng Pont Crughywel a Mynwent Llangatwg, sy’n cael ei rhentu i ffermwr tenant
 • Cae’r Rhandir, sy’n cael ei rentu i Gymdeithas Rhandiroedd Cymunedol Llangatwg

Nid yw Cyngor Cymuned Llangatwg yn uniongyrchol gyfrifol am:

 • Rheoli ffyrdd a thraffig
 • Gorfodi cyflymder
 • Casglu neu ailgylchu gwastraff
 • Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Penderfynu ar geisiadau cynllunio neu bolisi cynllunio

Mae’r holl wasanaethau sy’n cael eu rhestru uchod yn gyfrifoldeb naill ai Cyngor Sir Powys neu Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (materion cynllunio).

Dyma ddolenni i’w gwefannau:

Ffyrdd, Trafnidiaeth a Rheoli Traffig - Cyngor Sir Powys
Gorfodi Cyflymder - Heddlu Dyfed Powys ​
Ceisiadau Cynllunio a Gorfodi - Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog​
Gwasanaethau Cymdeithasol - Cyngor Sir Powys ​
Plismona - Heddlu Dyfed Powys
Biniau, Sbwriel ac Ailgylchu - Cyngor Sir Powys

Bydd Cyngor Cymuned Llangatwg yn lleisio pryderon trigolion gyda’r cyrff hyn naill ai’n uniongyrchol neu drwy Gynghorydd Sir Llangatwg os, yn ein barn ni, dyma'r peth mwyaf priodol ac effeithiol i'w wneud.

Cynrychiolydd etholedig Llangatwg ar Gyngor Sir Powys yw’r Cynghorydd Jackie Charlton, a gellir cysylltu â hi ar cllr.jackie.charlton@powys.gov.uk neu ar ei thudalen Facebook. Mae’r Cynghorydd Charlton hefyd yn cynnal cymhorthfa reolaidd lle gallwch siarad â hi'n uniongyrchol. Gweler ein tudalen ddigwyddiadau am ddyddiadau.

 

Councillors

Gallwch weld pwy yw'r Cynghorwyr drwy ymweld â thudalen y Cynghorwyr.

 

Cyfarfodydd

Gallwch ddod o hyd i gofnodion ac agendâu ar gyfer ein cyfarfodydd, yn Saesneg, ar ein tudalen cyfarfodydd. ​

Mae croeso i aelodau’r cyhoedd a’r wasg ddod i unrhyw un o gyfarfodydd y Cyngor Cymuned neu ei Bwyllgorau, er bod achlysuron pan fydd yn rhaid i gyfarfodydd gynnal sesiwn breifat wrth ddelio â materion o natur gyfrinachol.

Nid oes gennych hawl i siarad mewn cyfarfod oni bai eich bod yn cael eich gwahodd i wneud hynny gan y Cyngor. Os ydych yn dymuno siarad yna mae'n rhaid i chi gysylltu â'r Clerc ymlaen llaw neu i wneud eich hun yn hysbys i'r Clerc ar ddechrau'r cyfarfod.

 

Cysylltu

Os ydych eisiau cysylltu â Chyngor Cymuned Llangatwg, gallwch gysylltu â’r Clerc, Kay Bailey,
ar e-bost llangattockcc@gmail.com neu drwy ffonio 01873 598067.

Pentref cyfeillgar, bywiog, blaengar yn Ne Ddwyrain Powys. Rydym wedi ein hamgylchynu gan olygfeydd godidog o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Cysylltu