1 February 2024

RÔL YR AWDURDOD LLEOL

Photo: Lewis Chatfield

Mae Cyngor Sir Powys yn Ymatebwr Categori 1 hynod arwyddocaol ac mae ganddo rôl allweddol wrth gynllunio ar gyfer argyfwng neu ddigwyddiad o bwys, ymateb iddo ac adfer ohono.

Mae ymateb Cyngor Sir Powys i argyfwng wedi’i amlinellu yn ei Gynllun Digwyddiadau o Bwys.

Gellir crynhoi’r egwyddorion sy’n diffinio argyfwng o ran y Ddeddf fel a ganlyn:

 • lle mae mwy nag un o adrannau'r cyngor yn ymwneud â'r ymateb;
 • lle mae angen adnoddau sylweddol i ymateb yn effeithiol;
 • lle terfir yn benodol ar wasanaeth cyhoeddus;
 • lle mae angen ymateb y tu hwnt i arferion gwaith o ddydd i ddydd.

Mae prif bryderon yr awdurdod lleol yng nghamau cynnar argyfwng yn cynnwys, cymorth i’r gwasanaethau brys, cymorth a gofal i’r gymuned leol ac ehangach a chydlynu’r ymateb gan sefydliadau heblaw’r ymatebwyr brys, e.e. y sector gwirfoddol. Wrth i amser fynd yn ei flaen, ac wrth i'r pwyslais newid tuag at adfer a dychwelyd i normalrwydd, bydd yr awdurdod lleol yn cymryd yr awenau wrth gydlynu rheolaeth aml-asiantaeth o’r effeithiau ar bobl leol, yr economi, yr amgylchedd a’r seilwaith.

Swyddogaethau allweddol

 Swyddogaethau allweddol y Cyngor Sir yn ystod digwyddiad yw: 

 • Darparu cymorth i'r gwasanaethau brys
 • Adnabod y boblogaeth fregus a darparu cymorth
 • Cludo’r rhai sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi a lloches dros dro drwy sefydlu Canolfannau Gorffwys
 • Gofal a chwnsela a chymorth lles
 • Canolfannau Cymorth Dyngarol ar gyfer digwyddiadau hirdymor
 • Rhybudd a Llywio gan gynnwys sefydlu llinell gymorth
 • Darparu offer, deunyddiau, personél, arbenigedd
 • Cau ffyrdd ac arwyddion
 • Asesu, cynnal a chadw a dymchwel adeiladau
 • Darparu cyfleusterau marwdy dros dro
 • Darparu cyngor: Amgylcheddol, Iechyd a Diogelwch, diogelwch bwyd, adeiladau peryglus

Adnabod pobl fregus 

Fel rhan o’r ymateb aml-asiantaeth i’r digwyddiad, bydd yr awdurdod lleol yn adnabod pobl fregus hysbys yn yr ardal sy’n cael ei heffeithio. Byddan nhw hefyd yn dibynnu ar y gymuned i helpu i adnabod pobl fregus, y rhai a oedd eisoes yn fregus a’r rhai a ddaeth yn fregus yn sgil y digwyddiad. Bydd dull aml-asiantaeth yn cael ei fabwysiadu i gefnogi pobl fregus, hen a newydd, yn dilyn argyfwng.

Rôl Adran Cynllunio at Argyfyngau y Cyngor

 Mae gan Gyngor Sir Powys Adran Cynllunio at Argyfyngau, sy’n gyfrifol am gydlynu ymateb y Cyngor i argyfwng.

Mae’r Adran Cynllunio at Argyfyngau yn cydlynu'r gwaith cynllunio a pharatoi, yr hyfforddiant a'r ymarferion ar gyfer argyfyngau. Bydd yn rheoli unrhyw argyfyngau llai, gan alw ar wasanaethau personél ac adnoddau perthnasol y Cyngor, lle bo'n briodol.

Mae’r Adran Cynllunio at Argyfyngau yn cydweithio'n agos â'r gwasanaethau brys, iechyd, asiantaethau eraill y llywodraeth, awdurdodau cyfagos, grwpiau gwirfoddol ac eraill, i sicrhau bod yr ymateb i argyfwng o bwys yn cael ei gydlynu rhwng yr holl asiantaethau dan sylw.

Mae’r Adran Cynllunio at Argyfyngau yn darparu Swyddog Cynllunio Argyfyngau ar Ddyletswydd 24-awr, sef y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y gwasanaethau brys pryd bynnag y bydd angen cymorth arnyn nhw.

Rolau meysydd gwasanaethau penodol yr awdurdodau lleol

 Mae gan bob maes gwasanaeth ei faes gweithgaredd arbenigol ei hun, y gellir galw arno i weithredu neu beidio pe bai argyfwng. Amlinellir y rhain yn fanylach yng Nghynllun Digwyddiadau o Bwys Cyngor Sir Powys.

Mae gan y rhan fwyaf o adrannau a gwasanaethau swyddogion “cyswllt brys” penodedig sy'n gweithio gyda'r Adran Cynllunio at Argyfyngau i baratoi ar gyfer digwyddiadau ac ymateb iddyn nhw. Bydd gweithdrefnau adrannol ar gyfer delio ag argyfyngau yn cael eu rhoi ar waith gan bob gwasanaeth perthnasol.

A friendly, vibrant, forward-thinking village in the South East corner of the county of Powys. We are surrounded by the stunning scenery of the Brecon Beacons National Park. 
Keep up to date
Please enter your email to receive newsletters and updates from Llangattock Community Council. This also gives us permission to use your contact details to keep in touch. For more information about how we will use this your information, see our terms and conditions at the bottom of this page.

Please select the ways you are happy to hear from Llangattock Community Council:

Click for more information

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Llangattockcc@gmail.com
Follow us on Facebook